Warunki prawne - K3System
Twoje ustawienia prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas ważna, dlatego zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności. Informujemy w niej o sposobie gromadzenia i wykorzystania danych osobowych oraz statystycznych, a także wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Pliki cookies powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi, należące do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych.
Ustawienia można w dowolnej chwili zmienić, przechodząc do „Ustawień prywatności” na dole strony.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.


Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Pomagają nam udoskonalać witrynę, przez co jest szybciej wczytywana oraz wykorzystuje mniej zasobów Twojego komputera zapamiętując wybrane preferencje. Wyłączenie tych plików może spowodować złe wyświetlanie strony.

Google Analytics

W celach statystycznych i analitycznych strona zbiera dane demograficzne (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google. Więcej informacji:
www.policies.google.com/privacy/update?gl=pl#infocollect

Facebook Pixel

Pixel Facebooka daje możliwość wyświetlania reklam lepiej dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
Więcej informacji:
www.facebook.com/policies/cookies/

Kod remarketingu - AdWords

Skrypt reklamowy AdWords, umożliwia wyświetlanie właściwych reklam, m.in. remarketingu, dzięki któremu możesz korzystać z ofert promocyjnych.
Więcej informacji: www.policies.google.com/technologies/types?hl=pL

SUMO

Aplikacja SUMO pozwala nam lepiej prezentować ofertę handlową oraz ułatwia komunikację z klientem.
Więcej informacji: www.sumo.com/tos

Więcej informacji

K3System Sp. z o.o. | ul. Kosmatki 70 | 03-982 Warszawa

Warunki prawne

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY I USŁUG DODATKOWYCH

w K3System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

 

§ 1.

[Zakres zastosowania]

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży i Usług Dodatkowych (dalej: „OWU”) zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym w szczególności płatności ceny, wydania towaru, odstąpienia od Umowy, reklamacji oraz świadczenia usług montażu oraz wdrożenia zakupionego towaru.

 

§ 2.

[Strony umowy]

 1. Sprzedawcą w rozumieniu niniejszych OWU jest spółka K3System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-982) przy ul. Kosmatki 70 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000165778, o numerze NIP 9521743814, o numerze REGON   013029628, o kapitale zakładowym w wysokości 80.000,- zł
 2. Kupującym w rozumieniu niniejszych OWU jest niebędąca konsumentem osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości zastrzega się, iż kupującym nie może być konsument.
 3. Stronami w rozumieniu niniejszych OWU są łącznie Sprzedawca i Kupujący, zaś Stroną jest Sprzedawca lub Kupujący

 

§ 3.

[Sposób zawarcia umowy]

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez wypełnienie w dwóch egzemplarzach i podpisanie przez Kupującego formularza zamówienia (dalej: „Formularz”), którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWU oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez osobę upoważnioną przez Sprzedawcę do potwierdzania przyjęcia zamówień. W szczególnych okolicznościach Sprzedawca może zaakceptować zamówienia przesłane drogą e-mail lub na formularzu Kupującego – w takim wypadku postanowienia niniejszych OWU stosuje się odpowiednio.
 2. Osobami upoważnionymi do potwierdzania w imieniu Sprzedawcy przyjęcia zamówienia są w szczególności przedstawiciele handlowi Sprzedawcy, którzy posiadają stosowne upoważnienie wystawione przez Sprzedawcę według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszych OWU, a także osoby upoważnione do reprezentowania Sprzedawcy na zasadach określonych w Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „Upoważniony Przedstawiciel Sprzedawcy”).
 3. W imieniu Kupującego Formularz podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z zasadami reprezentacji Kupującego. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji upoważnienia osoby składającej zamówienie w imieniu Kupującego oraz do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli nie zostało ono podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia i o jej przyczynach.

§ 4.

[Przedmiot umowy]

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oferowanych przez Sprzedawcę rozwiązań informatycznych znajdujących się w ofercie K3System, zwanych dalej towarem.
 2. Przy zakupie towaru oferowanego przez Sprzedawcę Kupujący ma również możliwości skorzystania z następujących usług dodatkowych:
  1. montażu towaru w siedzibie Kupującego,
  2. wdrożenia zakupionego towaru  w siedzibie Kupującego.
 3. Aby skorzystać z usług dodatkowych, określonych w ust. 2 powyżej, Kupujący zaznacza stosowne pole Formularza. Szczegółowy zakres usług dodatkowych zostanie określony w Formularzu.
 4. Przed podpisaniem Formularza przez Kupującego oraz zatwierdzeniem zamówienia przez Upoważnionego Przedstawiciela Sprzedawcy, Formularz zamówienia zostaje uzupełniony przez Upoważnionego Przedstawiciela Sprzedawcy w zakresie cen sprzedaży oraz wynagrodzenia za usługi dodatkowe.

 

§ 5.

[Warunki płatności]

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar oraz usługi dodatkowe:
 1. zapłata przelewem z góry – w takim przypadku brak zapłaty przez Kupującego pełnej wartości zamówienia w terminie 3 dni od dnia podpisania Formularza przez osoby uprawnione równoznaczne będzie z odstąpieniem przez Kupującego od umowy,
 2. zapłata zaliczki w wysokości określonej w Formularzu, a następnie zapłata pozostałej wartości zamówienia w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy przez Sprzedawcę – w takim przypadku brak zapłaty przez Kupującego zaliczki w wysokości określonej w Formularzu w terminie 3 dni od dnia podpisania Formularza przez osoby uprawnione równoznaczne będzie z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, zaś Sprzedawca jest uprawniony do zatrzymania 100 % wartości zaliczki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru stanowiącego przedmiot umowy do czasu pełnej zapłaty przez Kupującego.
 3. zapłata całości wartości zamówienia w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy przez Sprzedawcę (w tym wybranych przez Kupującego usług określonych w § 4 ust. 2 powyżej). Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności towaru stanowiącego przedmiot umowy do czasu pełnej zapłaty przez Kupującego.
 1. O wyborze jednego z modeli płatności, określonych w ust. 1 powyżej, decyduje Upoważniony Przedstawiciel Sprzedawcy zakreślając właściwe miejsce w Formularzu.
 2. Wszelkie płatności z tytułu umów zawartych z wykorzystaniem niniejszych OWU następować będą przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w Formularzu oraz na fakturze sprzedaży.
 3. W przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie towar pochodzący spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej, w Formularzu zamówienia w nawiasie obok ceny w złotych polskich może zostać podana również jej równowartość w walucie zakupu. W przypadku zmiany kursu waluty cena zakupu może ulec zmianie. W takim wypadku ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona przy wykorzystaniu kursu sprzedaży danej waluty obowiązującego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu dostawy towaru do Kupującego
 4. W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT zgodnie z danymi zawartymi w Formularzu, przy czym faktura ta może zostać sporządzona w formie elektronicznej i wysłana Kupującemu na adres e-mail wskazany w Formularzu.

§ 6.

[Termin realizacji]

 1. Termin realizacji zamówienia jest określany w Formularzu przez Upoważnionego Przedstawiciela Sprzedawcy i zostaje ustalony przed podpisaniem Formularza. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku ograniczeń dostępności towaru, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego.
 2. Termin realizacji usług dodatkowych określonych w § 4 ust. 2 powyżej jest określany w Formularzu w dniach i zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia towaru do siedziby Kupującego.
 3. Zamówienie uznaje się za wykonane:
 1. w przypadku nieskorzystania przez Kupującego z usług określonych w § 4 ust. 2 powyżej: w dniu dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego,
 2. w przypadku skorzystania przez Kupującego z usług określonych w § 4 ust. 2 powyżej: w dniu podpisania przez Strony protokołu sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszych OWU przy czym Kupujący może odmówić podpisania protokołu jedynie z ważnych, szczególnie uzasadnionych powodów, które zobowiązany jest wskazać w treści przedmiotowego protokołu. Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu nie stoi na przeszkodzi wystawieniu przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego faktury VAT obejmującej przedmiot umowy. W takim wypadku termin zapłaty określony w § 5 ust. 1 lit a) i b) biegnie od dnia wystawienia i przekazania Kupującemu faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.

 

§ 7.

[Dostawa towaru]

 1. Sprzedawca lub podwykonawca Sprzedawcy dostarczy towar zamówiony przez Kupującego w terminie określonym w Formularzu bezpośrednio do miejsca wskazanego przez Kupującego w Formularzu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia towaru przed terminem wynikającym z Formularza. W takim przypadku Kupujący obowiązany jest towar przyjąć, a skutki odmowy przyjęcia towaru przed terminem, w tym w szczególności koszty jego magazynowania, obciążają wyłącznie Kupującego.
 3. Od momentu odbioru towaru na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.
 4. Przy odbiorze towaru Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu towaru, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody z dostawcą towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niesporządzenia protokołu szkody przez Kupującego. Wszelkie skutki niesporządzenia protokołu szkody przez Kupującego obciążają wyłącznie Kupującego.

 

§ 8.

[Obowiązki Sprzedawcy]

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do:
 1. wywiązania się z realizacji powierzonych zadań,
 2. dochowania należytej staranności w realizacji powierzonych zadań z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności Sprzedawcy,
 1. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe z winy Kupującego.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy czyli z winy producenta sprzętu, dystrybutora lub firmy kurierskiej.

 

§ 9.

[Obowiązki Kupującego]

Kupujący zobowiązany jest:

 1. odebrać sprzęt od Sprzedawcy lub podwykonawcy Sprzedawcy,
 2. w przypadku korzystania przez Kupującego z usług określonych w § 4 ust. 2 powyżej –  zapewnić Sprzedawcy lub podwykonawcy Sprzedawcy dostęp do lokalizacji Kupującego w celu umożliwienia realizacji usług dodatkowych oraz udzielić Sprzedawcy lub podwykonawcy Sprzedawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji usług dodatkowych,
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania i akceptacji przedwdrożeniowej listy kontrolnej.
 4. przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach obsługi i eksploatacji,
 5. Współpracować z Wykonawcą podczas realizacji przedmiotu umowy.

 

§ 9.

[Gwarancja, rękojmia i wyłączenia odpowiedzialność]

 1. Towar dostarczany przez Sprzedawcę jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta.
 2. Istnieje możliwość dostarczenia towaru używanego lub refabrykowanego bez gwarancji producenta i rękojmi. W takiej sytuacji Sprzedawca musi poinformować Kupującego i uzyskać od niego zgodę na dostawę tego typu towaru.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za zakres, warunki i czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta towaru.
 4. W całości wyłącza się rękojmię za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za korzyści utracone przez Kupującego.

 

§ 10.

[Informacje poufne]

Jeżeli którakolwiek Strona wymaga, aby informacje, dostarczone drugiej Stronie w ramach umowy, były zachowane w tajemnicy, Strona, przed lub w czasie ujawniania, pisemnie oznaczy te informacje jako poufne lub zastrzeżone. Stronie odbierającej informacje nie wolno ujawnić poufnych ani zastrzeżonych informacji oraz wolno używać ich tylko do celów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Strona ta musi traktować takie informacje z taką samą dbałością, jak traktuje swoje własne informacje o podobnym charakterze, ale w żadnych okolicznościach z dbałością nie mniejszą niż zwykle wymaganą w takich sytuacjach. Powyższe zobowiązania nie dotyczą informacji, które:

 1. są lub stają się znane Stronie bez obowiązku zachowania ich w poufności;
 2. są lub stają się ogólnie znane bez czynności lub zaniechania Strony;
 3. są niezależnie wytworzone przez Stronę bez wykorzystania poufnych ani zastrzeżonych informacji
 4. podlegają ujawnieniu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 11.

[Siła wyższa]

 1. Żadna ze Stron nie może odpowiadać za niemożność wypełnienia zobowiązań z tytułu Umowy, jeśli tę niemożność wywołały okoliczności znajdujące się poza wpływem Strony poszkodowanej, wliczając – lecz nie wyłącznie: wojnę, rozruchy, pożar, powódź, huragan (przypadki siły wyższej).
 2. Każda ze Stron Umowy niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej. Informacja ta winna zawierać szczegóły i okoliczności, które ją spowodowały.
 3. Jeżeli wystąpienie siły wyższej jednego rodzaju trwa dłużej niż 30 dni, uniemożliwiając Sprzedawcy wykonanie świadczenia z tytułu Umowy, Strony mogą wspólnie zdecydować o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, ustalając jednocześnie wzajemne zasady rozliczeń związanych z wystąpieniem siły wyższej.

 

§ 12.

[Rozstrzyganie sporów]

Strony w pierwszej kolejności dążyć będą do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonywania umowy na drodze polubownej. Jeżeli rozwiązanie polubowne nie będzie możliwe, sprawy sporne wynikające z treści umowy lub związane z jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością, rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

 

§ 13.

[Postanowienia końcowe]

 1. Postanowienia niniejszych OWU mogą ulec zmianie w każdym czasie poprzez zamieszczenie ich nowego brzmienia na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Zmiana OWU nie odnosi skutku do umów już zawartych. W takim wypadku stosuje się OWU w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia umowy.
 3. Załączniki do OWU stanowią ich integralną część.
 4. Sprzedawca zamiesza OWU na swojej stronie internetowej pod adresem www.K3System.com.pl .

 

 Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży i Usług Dodatkowych (plik PDF)