Opis wdrożenia

Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. (ZZN) jest największą spółką zarządzającą nieruchomościami w Polsce. Posiada 21 oddziałów oraz 120 biur na terenie całego kraju oraz Oddział Energetyki Cieplnej (OEC). Odbiorcami usług są wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, sektor publiczny, sektor komercyjny oraz właściciele indywidualni. Od grudnia 2012 spółka jest częścią międzynarodowej Grupy City Service, która zarządza wieloma prestiżowymi obiektami w krajach Europy Środ- kowo–Wschodniej, między innymi nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi oraz obiektami publicznymi.„Zaufało nam już ponad 3 300 Klientów w całym kraju. Nasi zarządcy i administratorzy nieruchomości mają biura zlokalizowane w pobliżu zarządzanych nieruchomości – w ponad 100 miastach w całym kraju. W zakresie zarządzania nieruchomościami zatrudniamy ponad 800 pra- cowników, m.in.: licencjonowanych zarządców nieruchomości oraz inży- nierów i techników budownictwa we wszystkich branżach” – mówi Marcin Kolasa, Kierownik działu IT, City Service Polska Sp. z o.o.

Bogate doświadczenie ZZN na rynku polskim, szeroki zasięg działania oraz kompleksowe usługi pozwalają spółce na stworzenie oferty dosto- sowanej do indywidualnych potrzeb klientów oraz sprawne, wydajne i oszczędne zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi. Obec- nie spółka zarządza ponad 5 500 tys. budynków o łącznej powierzchni mieszkalnej i użytkowej ok. 9 mln m2.

„Rocznie wykonujemy ponad 42 000 prac remontowo-modernizacyjnych o łącznej wartości ponad 100 mln zł. Pomogliśmy ponad 2 000 Klientów w uzyskaniu preferencyjnych kredytów na realizację prac remontowo – modernizacyjnych” – dodaje Marcin Kolasa.

Zespół Zarządców Nieruchomości jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W minionym roku spółka otrzymała tytuł Lidera Za- rządzania Nieruchomościami 2014 – prestiżowe wyróżnienie na rynku zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Szukając drogi rozwoju

Zespół Zarządców Nieruchomości stanął przed wyzwaniem rozbudo- wy i skalowalności swojej infrastruktury. Wcześniejsze środowisko in- formatyczne rmy opierało się o 20 kilkuletnich maszyn, a podzespoły dyskowe stanowiły autonomiczne, odrębne bazy danych.

„Nasze zaplecze IT przestało odpowiadać na potrzeby biznesu. Mie- liśmy około 30 instalacji baz danych, które funkcjonowały samodziel- nie. Przez to odpowiedź na zapytanie ze strony biznesu oznaczało składanie danych ręcznie co zajmowało dużo czasu” – mówi Marcin Kolasa.

ZZN zdecydował się na rozbudowę i wirtualizację posiadanej infra- struktury, aby zapewnić bardziej efektywne i optymalne wykorzystanie zasobów dyskowych.

„Chcieliśmy uruchomić jedną wspólną platformę informatyczną dla ca- łej organizacji. Do takiego zadania nasze maszyny, które pochodziły z 2008 i 2010 roku nie posiadały wystarczającej mocy. Dlatego posta- nowiliśmy poszukać nowego rozwiązania i zbudować środowisko od podstaw” – mówi Marcin Kolasa.

Spółka szukała narzędzi, które pomogłyby efektywniej zarządzać r- mą, poprzez umożliwienie podejmowania decyzji na podstawie peł- nych, spójnych i aktualnych danych. Wdrożone rozwiązanie miało być pierwszym krokiem w przekształcaniu rmy w nowoczesną, konkuren- cyjną i sprawnie zarządzaną organizację.

K3System dostarcza rozwiązanie

Przed wyborem rozwiązania i dostawcy, rma przeprowadziła anali- zę przedwdrożeniową na podstawie, której dokładnie określiła swoje potrzeby. Firma brała pod uwagę kilka rozwiązań, natomiast oferta IBM posiadała najszerszy zakres funkcjonalności w atrakcyjnej ce- nie. Spółka wybrała rozwiązanie IBM PureFlex System, które łączy zasoby obliczeniowe, pamięć masową, sieć oraz mechanizmy wirtu- alizacji i zarządzania w ramach jednego systemu. Partnerem wdro- żeniowym została rma K3System posiadająca status IBM Premier Business Partner.

„Sprawdzaliśmy rozwiązania wielu rm, ale jedynie oferta przedsta- wiona przez K3System spełniała wszystkie nasze oczekiwania i była atrakcyjna cenowo. IBM PureFlex System był tym czego potrzebo- waliśmy” – mówi Marcin Kolasa.

Na system bazodanowy spółka wybrała macierz IBM Storwize v3700. To przykład zaawansowanej pamięci masowej klasy pod- stawowej dla najbardziej wymagających organizacji. Dzięki imple- mentacji spółka zapewniła nieograniczone możliwości bezpiecz- nego rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu. W poprzednim rozwiązaniu macierze, z których korzystała spółka były zycznie i logicznie niezależne. Aby z nich korzystać należało za każdym razem logować się do oddzielnego systemu. Decydując się na wirtualizację rma połączyła wszystkie macierze w jeden lo- giczny podsystem dyskowy, którym można zarządzać z jednej kon- soli.

„IBM Flex System to zupełnie nowa generacja technologii. W porów- naniu z poprzednimi wersjami system ten oferuje większą wydajność i przepustowość, prawdziwie zintegrowaną pamięć masową opartą na sieci SAN klasy korporacyjnej oraz znacznie szersze możliwości konsolidacji i wirtualizacji. Przedsiębiorstwa na całym świecie stoją przed niepowtarzalną szansą wykonania skoku technologicznego, wyjścia poza systemy kasetowe i transformacji centrum przetwa- rzania danych – transformacji, która zapewni zintegrowane zarzą- dzanie nie tylko serwerami i siecią, ale również pamięcią masową, a wszystko to na bazie technologii IBM Flex System” – mówi Krzysz- tof Sołtys, Key Account Manager, K3System Sp. z o.o.

Zdaniem Pana Marcina, w projekcie największą trudnością nie była warstwa technologiczna, ale krótki czas wdrożenia. Już pod 2 mie- siącach od podpisania umowy ZZN miał nie tyle posiadać nowe środowisko informatyczne ale też wszystkie systemy działające produkcyjnie.

„W dzisiejszych czasach produkcja sprzętu IT dokonuje sie na zamówienie. Po podpisaniu umowy otrzymaliśmy sprzęt po około 4 tygodniach, a to oznaczało, że mamy niewiele czasu na implemen- tację, migrację systemów i fazę testów. Mimo to wszystko zostało wykonane na czas. Implementacja i kon guracja sprzętu zajęła in- żynierom K3System jedynie 1 dzień roboczy. Przez kolejny miesiąc specjaliści K3System kontrolowali działanie systemów, aby osiągnąć ich optymalną wydajność” – mówi Marcin Kolasa.

Szybciej, lepiej, wydajniej

Wdrożenie rozwiązania IBM PureFlex System pozwoliło zreduko- wać koszty i zwiększyć efektywność działań spółki. Zintegrowane środowisko poprawiło komunikację wewnętrzną i umożliwiło auto- matyzację wielu procesów.

„Dzięki współpracy z K3System i wyborze rozwiązań IBM nasz part- ner stał się bardziej elastyczny a zarazem precyzyjny w działaniu, z większymi możliwościami obsługi klientów” – mówi Krzysztof Sołtys.

Dotychczas informacja rozproszona, gromadzona w kilku miejscach, uniemożliwiała złapanie właściwych danych na temat projektu i wykazanie jego kosztów oraz rentowności. Pracownicy korzystali z wielu baz, a informacje były udostępniane na żądanie.

„Obecnie informacja jest centralnie zarządzana i składowana w jed- nej bazie danych. Dostępna w czasie rzeczywistym, jednakowo dla wszystkich. W ten sposób nowy system zapewnia podejmowanie celniejszych decyzji na podstawie lepszych informacji, na wszystkich szczeblach zarządzania” – mówi Marcin Kolasa.

Dodatkowo dzięki dokonanej wirtualizacji i dużej wydajności platfor- my sprzętowej, wydzielenie serwera dla konkretnych aplikacji trwa znacznie krócej i jest możliwe do wykonania przez jedną osobę. Obecnie zamiast czekać na dostawę nowego sprzętu można stwo- rzyć wirtualną maszynę zaledwie w kilka minut. Natomiast skalo- walność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przy- szłości.

„Skalowalność systemu nie ogranicza naszych planów w przyszło- ści, a wydajność tych maszyn zapewnia bezproblemową pracę w bardzo skomplikowanym środowisku. Przy dotychczasowym po- ziomie rozwoju rmy mamy zapewnioną wysoką wydajność i efek- tywność infrastruktury na kolejnych kilka lat” – mówi Marcin Kolasa.