Opis wdrożenia

Sokółka Okna i Drzwi S.A. należy do największych na polskim rynku producentów drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. Wyznacznikiem pozycji, którą zyskała sobie firma wśród odbiorców, jest siła marki Sokółka Okna i Drzwi. Stoi za nią nie tylko ponad 40-letnie doświadcze- nie, ale przede wszystkim umiejętność jego połączenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowoczesnym systemem zarządzania. W roku 2006 rma stała się częścią międzynarodowej grupy INWIDO AB, która skupia producentów stolarki otworowej w wielu krajach Europy i jest jednym z największych producentów w Skandynawii.

„Naszą misją jest produkcja okien o jakości spełniającej najwyższe oczekiwania klientów. Dążymy także do zbudowania marki, która będzie „pierwszym wyborem” dla klienta ostatecznego, architekta i developera w zakresie okien i drzwi drewnianych. Naszą wizją jest zdobycie pozycji niekwestionowanego lidera na rynku konsumenckim dostarczając nowo- czesne, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie okien drewnianych i drewniano-aluminiowych. Dążymy do doskonałości poprzez silne zorientowanie na potrzeby klienta ostatecznego, a także zapewniając stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników” – mówi Grzegorz Wysocki, Dyrektor IT, Sokółka Okna i Drzwi S.A.

W swoich produktach firma daje klientom nie tylko piękno, trwałość i funkcjonalność, ale także dzięki energooszczędnym rozwiązaniom oszczędność na lata. Sokółka Okna i Drzwi S.A. posiada kadrę profe- sjonalistów, którzy są gwarancją najwyższej jakości wykonywanych wy- robów. Spółka dysponuje też jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych wśród producentów okien drewnianych w Polsce.

Sokółka Okna i Drzwi S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Firma została uhonorowana w programie Laur Klienta/Kon- sumenta prestiżowym tytułem Lider Dekady (2004-2014), oraz otrzymała złote godło w konkursie Konsumencki Lider Jakości 2013 w kategorii Okna drewniane.

„Dzięki nowoczesnym technikom zarządzania oraz wykorzystaniu nowo- czesnych technologii informatycznych, zawsze potra liśmy przygotować ofertę produktową najlepiej spełniającą potrzeby klientów. Aby utrzymać wysoką jakość usług, chcieliśmy zmodernizować nasze środowisko in- formatyczne” – mówi Grzegorz Wysocki.

Infrastruktura sprzętowa była złożona z 2 maszyn, które działały jako bazy danych i serwery plików. Chcąc wybrać najlepszą ofertę dosto- sowaną do pro lu działalności, spółka postanowiła poszukać partnera wdrożeniowego, który mógłby zaproponować optymalne rozwiązanie oraz zaimplementować nową infrastrukturę.

W kierunku dalszego rozwoju

Do realizacji projektu została zaproszona rma K3System posiadają- ca status IBM Premier Business Partner, która w pierwszej kolejności przeprowadziła dokładną analizę potrzeb, oraz zebrała informacje na temat parametrów nowego rozwiązania. Do stworzenie nowego śro- dowiska informatycznego K3System zarekomendowało urządzenia IBM oraz przeprowadzenie wirtualizacji.

„Jeszcze przed decyzją o wdrożeniu, rozmawialiśmy wewnątrz rmy o wymianie urządzenia na zasadzie sztuka za sztukę. Planowaliśmy jedynie zakupić nowe serwery bez dokonywania dalszych zmian. Dopiero K3System przekonało nas, że wirtualizacja to najlepsze roz- wiązanie z ekonomicznego i biznesowego punktu widzenia” – mówi Grzegorz Wysocki.

Sokółka Okna i Drzwi zakupiła 2 serwery IBM System x3650 z pro- cesorami Intel Xeon E5 po 128GB pamięci RAM każdy, oraz macierz IBM Storwize v3700. Serwery IBM x3650 to znakomite rozwiązania,

zapewniające doskonałą wydajność, możliwość rozbudowy oraz elastyczność, czyli własności niezbędne dla ich wykorzystania w no- woczesnych centrach przetwarzania danych. Z kolei macierze IBM Storwize v3700 to przykład zaawansowanej pamięci masowej klasy podstawowej dla najbardziej wymagających organizacji. Dzięki imple- mentacji spółka zapewniła nieograniczone możliwości bezpiecznego rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu.

„Pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu to przestać być niewolnikiem środowiska IT, w którym rma znajduje się od wielu lat. Dział informa- tyczny wraz z zarządem rmy Sokółka Okna i Drzwi podjął decyzję jaką podejmują rmy, które są gotowe do dalszego rozwoju” – mówi Krzysztof Sołtys, Key Account Manager, K3System Sp. z o.o.

Prace wdrożeniowe zostały zaplanowane i przeprowadzone w ciągu 2 dni. Wdrożenie rozpoczęto od testów wydajności różnych kon guracji systemów dyskowych oraz wydajności maszyn. Następnie dokonano instalacji oprogramowania oraz niezbędnych aplikacji.

„Kluczowe dla nas było sprawne przeniesienie 2 baz danych: Oracle 10.2, na której działa nasz system ERP oraz MySQL dedykowanej aplikacjom technologicznym, ofertowaniu okien, tworzenia dokumen- tacji produkcyjnej i harmonogramów produkcji. Całe wdrożenie prze- biegło sprawnie i bez komplikacji” – mówi Grzegorz Wysocki.

Gwarancja bezpieczeństwa zasobów

Nowe środowisko informatyczne zapewnia wysoką dostępność da- nych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemów biznesowych i gwarantuje bezpieczeństwo posiadanych zasobów. Dzięki wdrożeniu Sokółka Okna i Drzwi odnotowuje zmniejszone koszty utrzymania infrastruktury przy jednoczesnym wzroście wy- dajności kluczowych procesów biznesowych.

„Restart bazy danych MySQL wymagał kiedyś do 10 minut. Teraz po implementacji trwa to najwyżej 5 sekund. To najlepszy przykład wzrostu wydajności baz danych, które przestały być wąskim gar- dłem” – mówi Grzegorz Wysocki.

Spółka zredukowała również czas potrzebny na odtworzenie da- nych i przywrócenie dostępności systemów z kilkunastu godzin do kilku minut. Przy dotychczasowym układzie w przypadku awarii sprzętu należało przywrócić całe oprogramowanie na nowo i od- twarzać dane z kopii zapasowej bazy. Teraz w przypadku awarii jednego serwera, maszyny wirtualne zostaną przeniesione na drugi,

a w przypadku awarii obu, system funkcjonuje na obrazach kopii całych maszyn wirtualnych. W ten sposób eliminuje się konieczność instalacji oprogramowania i odtwarzania bazy danych.

„Do wykonywania kopii zapasowych wykorzystujemy oprogramo- wanie Veeam Backup and Replication. Na koniec dnia zgrywamy wszystko na dyski i raz w tygodniu zrzucamy na tasiemki. Dwa po- ziomy systemu kopii to najwyższa gwarancja bezpieczeństwa na- szych zasobów” – mówi Grzegorz Wysocki.

Implementacja nowych rozwiązań pozwoliła zmienić dotychczasowy model pracy w punktach handlowych. Obecnie wszystkie kluczowe aplikacje przechowywane są centralnie na serwerach i udostępniane pracownikom.

„Dotychczas aplikacje instalowane były na komputerach bezpośred- nio w salonach. Powodowało to niekiedy trudności z serwisowaniem i prawidłowym utrzymaniem systemów. Obecnie poza pakietem biu- rowym na urządzeniach w salonach nie ma nic, a wszystko odbywa się za pomocą terminali. Aplikacje działają na serwerze i korzystają z jego mocy obliczeniowej. Dla nas to niższe koszty administracyjne, proste serwisowanie, oraz gwarancja bezpieczeństwa zasobów” – mówi Grzegorz Wysocki.