Opis wdrożenia

Spółka Akcyjna CARSERVIS S.A. istnieje od 1990 roku, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w zakresie usług motoryzacyjnych. W skład grupy kapitałowej wchodzi obecnie sześć spółek dealerskich, oferujących jedenaście marek samochodów – Fiat, Fiat Professional (dostawcze), Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, Kia, Hyundai, Peugeot, Opel i Chevrolet.

Mimo niekorzystnej sytuacji rynkowej, Carservis S.A. od lat zajmuje czołową pozycję wśród największych rm dealerskich w Polsce, sprzedając rocznie ponad 5 tys. samochodów. Towarzyszy temu ciągły rozwój w zakresie oferowanych marek, nowoczesnych technologii oraz zarządzania. Rozwijana jest infrastruktura oraz zaplecze technologiczne i serwisowe. W ostatnim czasie oddano do użytku nowoczesne salony sprzedaży i placówki serwisowe, w tym najnowocześniejszy w Polsce serwis blacharsko-lakierniczy. Kolejne duże inwestycje są w trakcie realizacji.

Carservis wytycza kierunki i strategię dalszego rozwoju Grupy, wypracowuje obowiązujące w spółkach dealerskich standardy zarządzania systemem jakości, informatyką, zarządzania zasobami ludzkimi, obsługi księgowej, analizy płynności i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych. W celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klientów, jako standard przyjęto wymóg posiadania przez wszystkie spółki Grupy certy kowanych systemów zarządzania jakością, zgodnych z Normą ISO 9001 – 2008.

Wyzwanie biznesowe

W połowie 2013 roku Carservis stanął przed problemem rozbudowy i skalowalności swojej infrastruktury. Środowisko informatyczne rmy oparte było o ponad 40 serwerów, zycznie i logicznie niezależnych.

„Dalsza rozbudowa obecnego środowiska było nieefektywna kosztowo. Po pierwsze nie mieliśmy już zycznego miejsca na dołożenie kolejnych serwerów, a po drugie sprzęt był już mocno przestarzały, więc i tak należało go zmodernizować. Gdy niektóre aplikacje i podsystemy przestały spełniać oczekiwania biznesu postanowiliśmy poszukać nowego rozwiązania” – mówi Sylwester Ostrowski, Kierownik IT, Carservis S.A.

Carservis chciał wdrożyć nowoczesny, wydajny i skalowalny system informatyczny wspomagający bieżącą działalność rmy. Ważnym elementem wdrożenia było również przygotowanie infrastruktury IT do dalszego rozwoju rmy.

„Projekt rozpoczęliśmy od przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej opisującej kluczowe procesy biznesowe. Dało to odpowiedź jaki sprzęt jest nam potrzebny. Poza zwiększeniem możliwości zaplecza IT interesowała nas również ograniczenie kosztów użytkowania do minimum przy zapewnieniu niezbędnej jakości” – mówi Sylwester Ostrowski, Kierownik IT, Carservis S.A.

Rozwiązanie

Carservis zakupił 3 serwery IBM System x3650 oraz macierz IBM Storwize v3700. Serwery IBM x3650 to znakomite rozwiązania, zapewniające doskonałą wydajność, możliwość rozbudowy oraz elastyczność, czyli własności niezbędne dla ich wykorzystania w nowoczesnych centrach przetwarzania danych. Z kolei macierz IBM Storwize v3700 to przykład zaawansowanej pamięci masowej klasy podstawowej dla najbardziej wymagających organizacji.

Nowa macierz IBM Storwize v3700 zapewnia:
• redukcję zużycia energii elektrycznej i wykorzystania

przestrzeni serwerowni,
• wzrost bezpieczeństwa środowiska,
• redukcję czasochłonności wykonywanych procesów, • ułatwienie administracji i zarządzania infrastrukturą.

„Wybór rozwiązania został poprzedzony konsultacjami z inżynie- rami rmy K3System, odpowiedzialnej za implementacje nowych maszyn. Mając profesjonalne wsparcie po stronie partnera zdecy- dowaliśmy się na realizację wdrożenia” – mówi Sylwester Ostrow- ski, Kierownik IT, Carservis S.A.

Przed dostarczeniem rozwiązania, firma K3System dokonała pierwszego uruchomienia i przeprowadziła serię testów wydajno- ściowych. Testy przeprowadzono na podstawie podobnych apli- kacji używanych przez spółkę. W ten sposób Carservis otrzymał sprawdzone urządzenia gotowe do pracy.

„Czas ma większą wartość od pieniędzy. Możemy dostać więcej pieniędzy, ale nie możemy dostać więcej czasu” – mówi Paweł Jedynak, Dyrektor Handlowy rmy K3System Sp. z o.o.

Projekt wdrożenia złożony z implementacji urządzeń, migracji sys- temów oraz wirtualizacji, zajął razem 6 miesięcy.

„Pewna trudność wiązała się jedynie z migracją starszych syste- mów działających na Linuxie. W czasach, kiedy uruchamialiśmy nasz pierwszy system kart rabatowych takie rozwiązanie wyda- wało się najbardziej optymalne. System przetrwał do dziś i musie- liśmy się bardzo postarać, aby poprawnie przenieść go na nowy sprzęt. Dzięki wsparciu inżynierów z K3System prace zakończy- liśmy pełnym sukcesem” – mówi Sylwester Ostrowski, Kierownik IT, Carservis S.A.

Korzyści

Rozwiązania IBM dostarczone przez K3System pozwoliły spółce Carservis efektywniej wykorzystywać zasoby i zoptymalizować posiadaną infrastrukturę serwerową. Dzięki lepszej wydajności i wyższym parametrom serwerów IBM System x3650 oraz ma- cierzy IBM Storwize v3700, środowisko informatyczne zaczęło spełniać wymagania i odpowiadać na potrzeby biznesu.

„Głównym zadaniem zaplecza IT jest zagwarantowanie optymal- nych warunków pracy oraz stworzenie możliwości do realizacji celów biznesowych. Dzięki rozwiązaniom IBM spełniamy naszą rolę znakomicie. Mamy teraz nowoczesny, wydajny i skalowalny system informatyczny wspomagający działalność naszej rmy” – mówi Sylwester Ostrowski, Kierownik IT, Carservis S.A.

Obecny system informatyczny spółki zapewnia wysoką dostęp- ność do danych, oraz gwarantuje pełną niezawodność.

„Fakt wyboru przez Carservis rozwiązań K3System to dla nas dużo więcej niż zwykła transakcja – Klient to dla nas przede wszystkim partner. Wspólnie szukamy rozwiązań wyróżniają- cych się szeregiem atutów, które bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe. Jestem przekonany, że dzięki dokona- nemu wdrożeniu Carservis będzie lepiej działającą organizacją, odnoszącą znakomite rezultaty” – mówi Michał Kowalski, Prezes Zarządu rmy K3System Sp. z o.o.

Zaimplementowane rozwiązanie wpłynęło na wzrost bezpieczeń- stwa zasobów rmy. Serwery zostały umieszczone w klastrze, co zapewnia ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu. Natomiast wysoka skalowalność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przyszłości.

„Zarządzanie maszynami jest uporządkowane i jednolite. W po- przednim rozwiązaniu potrzebowaliśmy tablicy z listą wszyst- kich serwerów opisanych szczegółowo co do ostatnich zmian i zainstalowanych systemów. Obecnie zarządzamy całym śro- dowiskiem z jednej platformy. Dodatkowo, dzięki nowemu roz- wiązaniu możemy przygotować plan zachowania ciągłości pracy maszyn oraz opracować scenariusze odtworzenia pracy syste- mu” – mówi Sylwester Ostrowski, Kierownik IT, Carservis S.A.